fredag 28. desember 2007

Matematikk & Åndelighet

“God is a Geometer”
Plato

Dersom du synes tittelen virker absurd bør du lese videre, fordi du tar definitivt feil. Det er faktisk meningsfylt å si at det er noe matematisk ved åndelighet og noe åndelig over matematikk. Selv om denne tankegangen kanskje virker fjern og ulogisk for vår “moderne” virkelighetsoppfatning, var den fullstendig innlysende fra pyramidene ble bygget og helt opp til 1500-tallet. Da begynte opplysningstiden å strømme inn i vår vestlige kultur og innebar at vi gikk fra å bruke matematikk som et verktøy til å skape harmoni i kunst, musikk, arkitektur og filosof, til å bli mer opptatt av å bruke det til å dele opp ting og telle dem.

Dette skiftet har selvfølgelig vært et stort fremskritt, fordi det har gitt grunnlag for vår moderne samfunn. Men på veien har vi også mistet noe. Evnen til å se at matematikk kan fortelle oss noe om universet og vår plass i det. Tall er nemlig ikke bare noe som symboliserer mengde. De har en rekke egenskaper og kvaliteter som ligger skjult hvis man ikke ser nøye etter. Dette var egypterne, de gamle grekerne og en rekke andre kulturer klar over. De var derfor intenst opptatt av å studere geometri og tall, fordi det kunne fortelle oss noe om oss selv, kosmos og vårt forhold til det.

1.

For grekerne var tallet 1 ikke et vanlig tall. Det var mer å regne som selve ”moren” av tall, ettersom alle andre kan utledes fra det (1+1=2, 1+1+1=3 1+1+1+1=4 osv). Geometrisk ble tallet representert ved en sirkel. Den representerer prinsippet om enhet, fordi den formmessig er identisk. Den har ingen kant eller vinkel som bryter harmonien. Sirkelen er i ett med seg selv og er dermed perfekt. Sirkelen fikk derfor en helt spesiell plass blant de geometriske figurene.
Et annet aspekt ved en sirkel er at den har likheter med universet. Akkurat som universet har oppstått og ekspandert ut fra et dimensjonsløst punkt (singularitet) for 13,7 milliarder år siden, ekspanderer en sirkel ut fra et dimensjonsløst senter. Universet har ingen grenser og omkretsen av en sirkel har heller ingen naturlig begynnelse eller slutt.

Den kanskje mest sentrale egenskapen ved en sirkel, som har blitt brukt i de fleste religioner, er at sirkelen inneholder nøkkelen til hvordan vi kommer fra enhet til mangfold. Ved å kopiere “seg selv” skaper sirkelen utgangspunktet for alle andre geometrisk former. Hindusimen forteller at det ene, det guddommelige, delte seg selv for å skape sin egen manifestere motpart.
Matematisk gjøres dette ved å danne en ny sirkel som overlapper den andre. I det hvite området der sirklene overlappes, kalt Vesica Piscis, skapes utgangspunktet for mangfold.Vesica piscis symbolet har en helt sentral plass i de fleste religioner og kulturer verden over. Ofte som et symbol på en portal eller fødsel. I Egypt ble den kalt munnen til Rê. Ut fra den kommer de første ordene som skaper universet.

Så er spørsmålet; Hvorfor skal man gå bort fra harmoni og enhet? Er det ikke nettopp det en åndelige søken forsøker å oppnå?

2.

For at noe skal kunne eksistere, må det ha en motpol til å kunne gi det definisjon. Enhet kan kun åpenbare seg gjennom mangfold. Matematisk sier vi at tallet 1 blir definert gjennom tallet 2. Geometrisk innebærer steget fra en til to sirkler at vi får et utgangspunkt for å danne en rett linje. En rett linje kan bare eksistere mellom 2 punkter. Med dette prinsippet som utgangspunkt er veien kort til trekanter, firkanter og langt mer kompliserte figurer.
2 ble det faktisk litt uglesett av de greske filosofene, fordi det innebærer en slags separasjon fra enhet og fører til at det innføres noe nytt. Dermed oppstår en motsetning til enhet – tosomhet. Egentlig er det litt rart at 2 ikke ble verdsatt på lik linje med 1, fordi motsetninger er utgangspunkt for alle prosesser. Dessuten er motsetninger komplementære i en større enhet, noe som symboliseres i Yin Yang. Det er kun gjennom motsetninger at noe oppstår og gir mening. Hvis vi kaller denne enheten for Gud, så kan vi si at Gud trenger en motsats for å kunne relatere seg til noe. Mennesker er dermed Guds måte å betrakte seg selv og finne mening. Også i vår “individuelle” søken etter mening er vi avhengig av motsetninger. Hvordan skulle vi ellers klare å finne den dersom vi ikke hadde ytterligheter som kaldt/varmt, tung/lett, gråte/le, kropp/sjel, høyre/venstre for å beskrive hvordan vi opplever verden?


3.

Alle gode ting er tre sies det. Kanskje stemmer det, ettersom trekanten er den første formen som “fødes” av Vesica Piscis. Tallet 3 ble av de gamle kulturene sett på som en bro og en balanse mellom motsetninger.


3 innebærer at prosesser kan få en begynnelse, et midtpunkt og en slutt. Vi får fødsel, liv, død, de tre romdimensjonene som lengde, bredde, høyde og vi får en beskrivelse av tid gjennom fortid, nåtid og fremtid. Akkurat som 2 balanseres i en større helhet, balanseres også 3 i noe store. I hinduismen er tre representert gjennom den guddommelige treenigheten: skaperen Brahma, Vishnu som opprettholder og Shiva som ødelegger. Sammen er de i balanse og harmoni, og dermed i ett. De er Brahman. Et potensial uten grenser. Det evige og uforanderlige. I dagens “lingo” snaker vi om energi, masse og lys som sammen utgjør universet.

4.

Det er først med introduksjonen av tallet fire at universet får dybde. Dermed kan vi bevege oss inn i en tredimensjonal tilværelse hvor vi møter på den første tredimensjonale figuren, en Tetrahedron.


De gamle egyptiske skapelsesberetningene forteller om Nun som eksisterer før alt. Det kosmiske havet som representerer ren ånd, uten grenser og form. Nun koagulerer og danner volum slik at Atum, den første skaperen, separerer seg selv fra det udefinerbare Nun. Ved å få volum og form blir universet til.

Grekerne, kineserne og en rekke andre kulturer som mayaene og egypterne anså tallet fire til å symbolisere jorden. Det kom nok av at de så at fire var en helt sentral del av verden de levde i. Året hadde fire ulike perioder og vinden kunne komme fra fire forskjellige retninger. De observerte fire elementer (jord, ild, luft og vann) som så ut til å ligge til grunn for alt. Det er derfor ingen tilfeldighet at navnet på jorden, Terra, betyr fire.
I dag dukker også tallet fire opp når vi skal beskrive universet. Vi sier at vi lever i et firedimensjonalt univers hvor materie kan eksistere i fire ulike former; fast form, flytende, gas og plasma. Dette styres av fire fundamentale naturkrefter. Vi befinner oss derfor fortsatt i en verden som styres av tallet fire.

5.

Vårt kanskje sterkeste og mest personlige forhold til neste nummer i rekken, er antallet fingre vi har på hånden. Den er et av naturens ypperste underverker. De gamle matematikerne noterte seg at fem gikk igjen overalt. Vi har 5 sanser, to ben, to armer og et hode, fem fingre, fem tær, en rekke blomster har fem blader og mange blader på trær har fem kanter. Geometrisk beskrives fem gjennom et pentagram.


Som de andre figurene har også pentagrammet helt spesielle geometriske egenskaper. Det som skiller pentagrammet fra de andre er at den enkelt kan regenere seg i et uendelig antall større eller mindre kopier av seg selv.Regenering er jo nettopp noe av det som kjennetegner liv.
Pentagrammet er også en visuell representasjon av det gylden snitt, et matematisk prinsipp som går igjen i naturlige prosesser i alt fra avstanden mellom planetene i solsystemet til proporsjonene i kroppen. Litt gjemt i pentagrammet finnes også frøet til å danne spiraler basert på den berømte Fibonacci sekvensen. Denne type spiraler finner vi igjen i måten atomer beveger seg på, hvordan vann renner, oppbygningen av en storm, i måten et foster utvikler seg på og helt opp til utformingen av gigantiske spiralgalakser.

Tallene og oss
Hva forteller så tallenes egenskaper oss om universet og vår rolle i det?
Tegningen over viser det kjente bildet av Leonardo Da Vinci hvor han fremstiller den ideelle menneskelige form (et symbol på 5) og hvordan den forholder seg til jorden (4). Da Vinci tenkte at menneskekroppen var et bilde på hvordan kosmos fungerte. Menneskekroppen eksisterer innenfor rammene av det jordslige som er representert ved firkanten, mens sirkelen illustrerer at det ligger en enhet bak det jordslige.

Det er interessant å merke seg at Leonardo ikke forsøkte å opprette en geometrisk harmoni i bildet, noe som ellers kjennetegner bildene hans. Mannen i Leonardos bilde er i harmoni i forhold til jorden, fordi han befinner seg innenfor rammene den setter. At det ikke er harmoni i bildet ser man kanskje først etter at man stifter bekjentskap med et av geometriens eldste problemer: “The Squaring of the Circle”. Problemet går ut på å forsøke å forene omkretsen til en firkant og en sirkel, noe som er umulig ettersom p er et såkalt irrasjonalt nummer og fortsetter i det uendelige. Under ser vi den mest nøyaktige geometriske løsningen man kan oppnå ved hjelp av passer og blyant.Eksemplet med squaring the circle viser at vi mennesker aldri kan nå det guddommelige, bare tilnærme oss det. Tusenkroners-spørsmålet blir dermed hvordan vi gjør det på best mulig måte? Også her kan kanskje matematikk vise vei. Den amerikanske matematikeren John Forbes Nash, fokus for filmen ”A Beautiful Mind”, mottok Nobelprisen i økonomi da han beviste at det beste utfallet av en gitt situasjon med to eller flere individer er at de må handle ut fra egen interesse, men også ut fra hva som er best for gruppen som helhet. Kun ved å ta med i betraktning hvordan dine valg påvirker andre, kan du oppnå mest mulig. Det betyr i klartekst at det lønner seg å vise omtanke for andre. Når buddistmunken sier at veien til mening og lykke i livet er å utvikle omtanke så grenseløs som himmelen, så er ikke det bare fine ord, det er matematisk bevist!

tirsdag 20. november 2007

Cymatics, shamanenes vitenskap

Lenge trodde jeg shamaner var en gjeng overtroiske fjols som stort sett røkte pipe og sang sanger i håp om å tilkalle regngudene. Med tid og stunder har dette bildet endret seg. Jeg har nå innsett at shamanisme handler om å forstå vår bevissthet og hvordan denne innsikten kan brukes. I shamanisme finnes det ingen forskjell mellom vår indre mentale verden og den fysiske som vi sanser "utenfor" oss selv. Ved å endre bevissthets tilstand gjennom bruk av ulike teknikker som sang, dans, psykoaktive planter og trommer, er shamanen i stand til å bevege seg utenfor kroppens fysiske begrensning. Da er de i stand til å få tilgang på innformasjon som ligger utenfor vårt normale sansingsfelt, eller rett og slett få det til å begynne regne. :)

Noe jeg synes er fascinerende er at shamanisme som definitivt er mennskehetens eldste religions form, nå så snått begynt å komme på "moten" igjen. Dette har nok sammenheng med hva kvantefysikk forteller oss om verden. Resultateter fra hundrevis av kvantefysiske eksperimenter sier at det ikke finnes en forskjell mellom den som observerer og det som observeres. Det betyr i praksis at vår bevissthet er uløselig knyttet til verden rundt oss som kron og mynt. Dette har shamaner visst i titusenvis av år!

Denne helgen var jeg på alternativ messen for å promotere boken og da var jeg så heldig å komme i snakk med en vaskeekte shaman. Han viste meg et triks som rett og slett er magisk!
Han viste meg fenomenet cymatics!

Fenomenet ble første gang observert i 1680, men fikk navnet cymatics av den sveitsiske forskeren Hans Jenny i 1967. Ved å plassere litt sand på en jernplate, og utsette den for vibrasjoner i form av lyd, skapes de mest fantastiske geometriske formene ut av ingenting. Hvert enkelt sandkorn hopper tilsynelatende hulter til bulter men det blir fort tydelig at de følger et mønster. Ved å forandre tonen, endres mønsteret. Cymatics viser oss med en nærmest eksplosiv kraft at naturen består av bølger og dermed er matematisk. Alt kan forklares ut i fra ulike svingningsfrekvenser, ikke ulikt hva man forsøker å oppnå med strengteorien. Ettersom lyd og toner har så kraftfull påvirkning på materie, er det ikke vanskelig å innse at det også må gjelde for vår hjerne og dermed vår bevissthet. Dette har shamanene innsett og derfor er musikk en så sentral del av de redskapene en shaman benytter seg av.

Selv om shamanisme bygger på et erfaringsgrunnlag som strekker seg tusenvis av år tilbake, er jeg overbevist om at shamanisme vil kunne dra stor nytte av å få en litt mer vitenskaplig tilnærming til sitt arbeid. Samtidig bør vitenskaps felt som psykologi og nevrovitenskap se nærmere på hva shamanisme forteller oss om bevissthet og hvordan virkeligheten er bygget opp.

Ugh!

søndag 11. november 2007

The resonance Project; check it out!

Har nettopp sett ferdig et 7 timers Dvd foredrag av Nassim Haramein. Matematikk har aldri vært min sterkeste side, men jeg forstår såpass av Harameins arbeid at det er utrolig spennende!!!
Det kan se ut som om han er på vei til å løse kanskje det 20 århundres største gåte, hvorfor ikke gravitasjon lar seg forene med de tre andre naturkreftene. Dersom han klarer det, vil han sannsynligvis gå inn i historien som vår tids Einstein. 

Haramein sier at vi bør slutte å lete etter det mest fundamentale partikkelen, og heller forsøke å finne det fundamentale mønsteret som alt i naturen styres etter.  
Harameins arbeid baserer seg på geometri, nærmere bestemt en cubeoctahedron. En geometrisk figur som  har et vector equilibrium. Dvs at alle kreftene som virker på figuren balanseres mot hverandre perfekt. Ut i fra dette geometriske prinsippet, mener Harmein at han kan forklare hvordan galakser, stjerner, orkaner og atomer fungerer. 

Haramein suplerer Einsteins relativitetsteori med at tyngdekraften bøyer ikke bare rom-tiden, den skaper også spinn, noe som alt i universet har, men som ingen opp til nå har kunnet forklare (sjekk det selv, hva er det som gjør at jorden spinner?). Alt dette baserer seg altså på en geometrisk figur kalt cubeoctahedron. 
Noe annet som Haramein trekker frem, er at han finner dette matematiske mønstre og sammenligningen med gud i en rekke eldgamle tekster etter Egyptere, jødene,  Mayane, Inkaene, kinesere, Japant etc. Jeg syned det er interessant Ganske at disse eldgamle sivilisasjonene skulle være så opptatt av et matematisk prinsipp som først i våre dager, muligens vil skape en revolusjon i måten vi vil tenke på fysikk i årene som kommer. 

Noe jeg finner spennende med Harameins matematiske tilnærming er at det forklarer matematisk noen av de prinsippene som jeg nevner i boken om feedback looper som binder sammen ulike nivåer av et system. Særlig med tanke på forholdet mellom neuroner og bevissthet, men også i forhold til oss som individer og vårt forhold til universet. 

Haramein sier altså at det finnes en klar matematisk link mellom noe som er uendelig og noe som er endelig. Det betyr at noe som er endelig (oss) kan inneholde noe uendelig (sjekk ut en Koch kurve som er inne i en sirkel).

Uansett om Haramein klarer kunstykket med å integrere tyndekraft med de andre naturkreftene jeg anbefale ham på det sterkeste. Det er uansett utrolig mye spennende i det han forteller. Hans forteller evne og kunnskap om universet og strukturen som bygger opp vår virkelighet, er rett og slett helt utrolig. Check it out! :-D

onsdag 10. oktober 2007

Paradigme Skifte del 3

For å kunne oppnå et bærekraftig samfunn må vi altså inkorporere Yin tenkning i mye større grad. Det innebærer at vi må gjøre endringer som lar disse kvalitetene blomstre frem.
Først og fremst må vi reformere skolesystemet fordi dagens system har et altfor ensidig fokus.
Jeg mener at skolen burde hatt fag som moral, etikk, filosofi, naturvern/økologi og fredsforskning på dagsorden. Ikke bare som valgfag, eller som fag på ett klassetrinn, men fag på linje med norsk, engelsk og matte, noe som følger elever gjennom store deler av grunnskolen.

På universitets nivå og kanskje særlig innen økonomifag burde økologisk tenkning gjennomsyre den økonomiske undervisningen slik at morgendagens økonomer inkorporerer den type kostnads tenkning på lik linje med andre kostnader i deres analyser og beslutninger.

Et annet felt man bør fokusere på er å sette opp nye retningslinjer for reklame.
I dag finnes det retningslinjer med tanke på kjønnsdiskriminering, sex og at vi ikke skal påvirke barn men jeg tror ikke dette er godt nok.
I dagens samfunn har reklamen fått altfor stort spillerom til å påvirke oss som enkelt individer. Alle som en blir vi påvirket av reklamens forlokkende budskap om lykke dersom vi kjøper et bestemt produkt eller tjeneste.
Jeg tror at noe av dagens voldsomme overforbruk henger sammen med nettopp denne illusjonen som reklamen og til dels media skaper, det at man kan kjøpe seg til lykke.
Dette utrettelige budskapet gir seg utslag i voksende spiral av overforbruk som utarmer verdens begrensede ressurser, og en stadig økende andel av depresjoner i den vestlige verden. En økt Yin fokusering i samfunnet vil kunne hjelpe oss til å forstå og praktisere det faktum at veien til lykke ligger i et fokus på utvikling av det "indre" og ikke på det ytre slik media og reklamen ustanselig inprenter oss med.

Suma summarum tror jeg derfor at veien til en bedre fremtid finnes ved å dytte samfunnet litt bort fra det ensidige Yang fokuset og gjenskape balansen med et større innslag av Yin kvaliteter. Dette oppnår vi ved å institusjonalisere en økt fokus på indre verdier, forståelse av en selv og hvordan man som individ også må se seg selv som en del av en større enhet.

Det er viktig å understreke at denne endringen i tankemåte ikke innebærer at vi all skal bo og leve som munker. Vi skal for all del nyte livet og kunne kjøpe oss ting.
Slik jeg ser det innebærer det at vi må bli mer bevisstgjort i våre beslutningsprosesser og handlemønstre. Over tid vil denne økte bevisstgjøringen hjelpe oss til å ta bedre og riktigere beslutninger, både på individ nivå, men også for samfunnet og resten av verden. Det tror jeg er helt nødvendig dersom vi skal få en bærekraftig fremtid preget av mindre konflikter og lykkeligere enkelt individer.

fredag 28. september 2007

Paradigme Skifte del 2

De færreste kan vel si seg uenig i at det finnes en ubalanse i verden i dag. Forskjellen mellom fattig og rik øker, klimaet forandrer seg, mennesket utrydder stadig flere arter, 40% av jorsmonnet på planeten er ødelagt, psykiske lidelser er på sterk fremmarsj i vesten og listen bare fortsetter.

Hvor kommer så denne ubalansen fra? I grove trekk tror jeg at man kan forklare noe av det ved å se på de store linjene gjennom historien. I det siste har jeg lest en bok av en amerikansk filosof ved navn Ken Wilber, som har tenkt mye på dette.

Han deler opp historien i epoker som grovt sett kan beskrives som:

Den tiden vi var menneskeaper, biologisk sett like som nå men uten språk og kultur. (200 000-70 000 år f.kr)
Jegersamler kulturer (steinalder kulturer med fokus på shamanisme, 70 000-9000 f.kr)
Jordbrukssamfunnet (9000 f.kr-1700)
Industrisamfunnet (1700-1960)
Informasjonssamfunnet (1960-…..?
?.............

Nesten uten unntak har alle kulturer og samfunn på jorden vært mannsdominert, særlig i vesten. Dette mener Wilber henger sammen med vi som art beveget oss bort fra å være et jeger/samler folk til å begynne med jordbruk.
Før jordbrukssamfunnet var både kvinnene og mennene opptatt med å skaffe til veie føde og mye tyder på at det var kvinnene som brakte inn mest mat i form av frukt og bær o.l mens mennene ofte kunne komme tomhendt hjem fra jakt.
På det åndelige planet var mennesket knyttet mye nærmere naturen og særlig naturens fruktbarhet stod sentralt i menneskets verdensbilde. Det finnes en rekke eksempler på at før istiden var det kvinnens fruktbarhet som stod i sentrum for menneskets tilbedelse. En av de alle eldste kunstutformingene man kjenner til er en stein figur kalt Venus av Willendorf. Steinen er mellom 22-24 tusen år gammel og viser en særdeles formfull kvinne.

Forandringen fra et jeger/samler samfunn til et jordbrukssamfunn, førte til at fysisk styrke fikk en mye mer sentral rolle i vår evne til å fø oss. Arbeidet med å pløye jorden var hardt arbeid og kvinner hadde en større sjanse for å abortere, noe som førte til at dette naturlig nok ble en oppgave som ble forebeholdt mannen Dermed ble den mannens fysisk styrke høyt verdsatt fordi den innebar at mennesket fikk tilgang på matmengder som vi tidligere ikke hadde hatt.

Ettersom introduksjonen av jordbruk gjorde at vi kunne fø oss selv på en helt ny skala, fikk man også frigjort personer vekk fra matsanking til andre oppgaver som krigere, presteskap og andre spesialiserte roller. Dette gjorde at kulturer og avanserte samfunn vokste raskt frem. Mannens opphøyde rolle ble forsterket gjennom de nye samfunnsstrukturene som vokste frem.
Ettersom det ikke fantes noen lover og regler utover det kongen eller stammehøvdingen satte, var det naturligvis en rekke konflikter mellom ulike samfunn. Mannens fysiske styrke var i så måte helt sentral i samfunnets evne til å forsvare seg eller angripe andre.

På det åndelige planet vendte samfunnet med presteskapet i fronten seg bort fra å tilbe det kvinnelige til å tilbe det mannelige.
I alle de gamle mytologiene var det alltid en mann som var den øverste, Odin, Zevs, Jupiter og etter hvert fikk vi jødedommen, kristendom, Islam som alle tilba "Herren".
Helt opptil ganske nylig i historien ble kvinner i vesten brent på bålet som hekser dersom de uttrykte seg selv og det kvinnelige (Yin). Selv i dag blir kvinner steinet til døde i enkelte muslimske land kun fordi de er kvinner og ikke en mann.
Historien viser altså klart at mennesket har satt mannen i sentrum og dermed og også de stereotypiske mannlige egenskapene.

I Østen finner vi konseptet om Yin-Yang symbolet.
I henhold til taoist filosofi sier man at mannen domineres av Yang egenskaper, dvs den sorte delen av Ying/Yang symbolet.
Økonom og tidligere valutta spekulant Bernard Lietar skriver i boken ”The Future of Money” om noen av egenskapene ved Yang symbolet som han mener er en direkte årsak til at vi har organisert samfunnet slik vi har gjort. Disse egenskapene har formet vår kultur, og dermed hvordan vi i grove trekk oppfatter og tolker verden.

Lietar trekker frem følgende Yang kvaliteter:


En opphøyet og fjern Gud (Kristendom, Jødedom og Islam)
Et drivende ønske om å etablere sikkerhet
Konsentrert makt (konge, statsmininister, sjef)
Hierarki
Konkurranse
Rasjonalitet, analytisk
Logisk, lineært
Årsak virkning
Man kan forstå alt ved å forstå delene av et system
Større er bedre
Teknologi dominerer

Disse egenskapene har særlig vestlig kultur fokusert på i flere tusen år, og det har bidratt til at vi har fått det samfunnet vi har i dag med alle de fantastiske og ikke fullt så fantastiske egenskapene vi ser rundt oss.
Min påstand er at de dårlige egenskapene ved samfunnet vårt skyldes det ensidige fokus på Yang kvaliteter. Det har ført til at verden er i en ubalanse politisk, økonomisk, økologisk og spirituelt. Dersom vi fortsetter i det sporet vi er på nå, vil vi før eller siden sage av grenen vi sitter på. Vi kan ikke fortsette å behandle jordens ressurser som om de var grenseløse.
Dersom vi skal ha en verden som kan huse oss også i fremtiden, må vi som kultur og enkelmennesker begynne å skjerpe oss og aktivt oppsøke og utfolde Yin kvaliteter.

Bernard Lietar ramser opp følgende Yin kvaliteter:

Gud finnes i alle ting
Evnen til å leve med usikkerhet
Gjensidig tillit
Likhet
Samarbeid
Intuisjon, empati
Paradoks, ikke lineær
Synkronisering
Helheten forklarer enkelt delen
Lite er vakkert
Mellommenneskelige egenskaper dominerer

Det er viktig å merke seg at det er overhodet ikke noe galt med Yang kvaliteter. De har gitt oss opplysningstiden som frigjorde oss fra religiøse dogmer, vitenskap, demokrati, slutt på slaveri, prinsippet om individets frihet og verdi. Kort sagt store deler av det som fungerer som grunnmur for et moderne samfunn.
Dette er svært positivt og vi skal selvsagt ikke slutte å fokusere Yang kvaliteter. De må utvikles ytterligere.
Men, som alt annet i universet, må man alltid bestrebe etter å finne harmoni med helheten.
Et ensidig fokus på Yang kvaliteter er ikke godt nok for å opprettholde en bærekraftig sivilisasjon. Vi er nødt til å begynne å fokusere på Yin kvaliteter slik at vi kan gjenvinne balansen.

Fullstendig likevekt er selvfølgelig umulig men dersom alle som en etterstreber denne balansen på en daglig basis, vil man i mye større grad leve i harmoni med universet og dermed også seg selv.
Et slikt fokus er veien til lykke for både oss som enkelt individer og kultur, men også som planet.

God Helg!

onsdag 19. september 2007

Paradigme Skifte 1

Litt av hensikten med boken har vært å forsøke åpne opp øynene både for meg selv og andre til hvor ufattelig vakker vår verden er. Den er rett og slett magisk!
Vi er universet som begynner å bli klar over vår egen eksistens, vår egen praktfullhet og grenseløshet.
Problemet er at samtidig som stadige flere begynner å innse dette, at alt henger sammen i en eneste stor levende enhet, er at vi samtidig er i ferd med å undergrave vår egen eksistens.
Det er ingen overdrivelse og si at vi nå befinner oss i en situasjon hvor vi bokstavelig talt har satt "bilen" på autopilot og gasspedalen i bånn i retning av et stup som ingen kjenner dybden av.
Et enstemmig klimapanel Panel fra FN bestående av mer enn 2000 av verdens fremste forskere sier vi har et vindu på omtrent 10 år før skadene forbundet med global oppvarming og forurensing får katastrofale følger!
Tiden for debatt om problemet er reelt eller ikke er over.

Vi har som sivilisasjon to valg: Bli bærekraftig eller ikke.

Alle som en må begynne å ta mer ansvar.
Vi som forbrukere må ta mer ansvar for vårt forbruk både med tanke på kvalitet og kvantitet og ikke minst må politikere tørre å ta de tøffe beslutningene som må taes i årene fremover.
Politikerne våre må sette opp rammeverk som gjennom lover og regler sørger for at bedrifter tvinges til å tenke økologisk i produksjonen av varer og tjenester. Vi må inkorporere kostnadene ved å forurense ( CO2 avgifter) både på industrielt og individuelt nivå i alle mulige økonomiske transaksjoner. Det må rett og slett begynne lønne seg så det monner å forurense mindre.
I tillegg til må vi og sørge for at det finnes incentiver i form av profittmuligheter på avfallshåndtering og resirkulering.
Bare hvis vi gjennomfører dette kan vi håpe på å kunne overlevere en verden som våre barnebarn og deres barnebarn også kan glede seg over.
Vi må derfor streve etter å få et økonomisk system som fungerer mer som en økologi. Vi må forsøke å etterligne naturen. I naturen går ingenting til spille. Alt inngår i en stor levende enhet, Gaia. Gaia er magisk! La oss begynne å ta bedre vare på henne.

fredag 17. august 2007

Krinken

NRK er et litt pussig sted. Resepsjonen er en blanding av femtitalls møbler, en marmor aktig atmosfære og datamaskiner som man må skrive seg inn på. Blandingen mellom det gamle og det nye skaper en underlig helhet.

Prøvde så godt jeg kunne å ikke la meg påvirke av omgivelsen, selv ikke da jeg entret studio. Det var lettere sagt enn gjort. Selv om jeg ikke akkurat ble satt ut, tok jeg meg i under intervjuet å observere meg selv utenifra slik at jeg hadde to tankeprosesser gående på engang.
Ettersom hjernen (ihvertfall min) har en begrenset kapasitet til å føre to tankeprosesser samtidig særlig effektivt, følte jeg hele tiden som om jeg ikke klarte å ta til meg spørsmålene som ble stilt, forstå de fullt ut, og svare skikkelig.
Vet ikke hvor vanlig det er å oppleve det slik under en intervjue situasjon, men det er i hvertfall en tilstand hvor man ikke lever skikkelig i nuet.
Det å være i nuet er noe som jeg stresser litt i det siste kapittelet. Jeg mener det å kunne være så mye som mulig i nuet er en forutsetning for å kunne være lykkelig.

Oppfordringen til meg selv om dagen er derfor å hele tiden lære seg til å lytte til de indre instinktene og følge dem. Da lever man i nuet!

God helg!

U

fredag 10. august 2007

Aloha!

Har nå fått tips av forleggeren min at en blogg faktisk innebærer at man må skrive noe selv så da er det ikke noe annet å gjøre enn å gå "all in" som man sier i poker.
Holder nå på med de siste forbedringene før utgivelse. Noe små pirk som må rettes opp i.
Nå for tiden finner vi stadig nye planeter i andre solsystemer så jeg må hele tiden oppdatere antallet. Siste jeg leste var 200.
Et annet tall som jeg måtte oppjustere er at jordens befolkning har økt med tre hundre millioner fra jeg begynte skrive til nå. Skremmende tanke!
Uansett, det skal bli digg å slippe tak i boken å la den seile sin egen sjø. Nå skal jeg bare sette meg tilbake å se hva som sjer. På fredag skal jeg ha mitt første radio intervjue. Sier til meg selv at ingenting kan gå galt så lenge man ikke setter noen forventinger til seg selv. Som klisjen sier: bare vær deg sjæl.

Det er rart å se i praksis noe av det jeg skriver om i boken.
Da jeg begynte å tenke på bokprosjektet skrev jeg den av et ønske om å prøve å finne en form for dypere mening i et univers som vi stadig blir fortalt gjennom kultur, media og vitenskap at er utelukkende materialistisk. Jeg ville se om det var mulig å bruke vitenskap til å åpne opp for en åndelig dimensjon også.
Jeg trodde ikke helt på det jeg skrev og det jeg kom frem til. Det var mer at jeg håpet at verden kunne være slik.
Det som er så villt er at jeg særlig det siste halve året har beveget meg fra og håpe at verden er slik, til å tro det er slik. Faktisk vil jeg gå så langt som å si at jeg vet det er slik. Det vi tror er virkelig er kun illusjoner. Ikke bare det men det er også slik at vi bestemmer i stor grad selv hva vi ønsker å fylle disse illusjonene med.

Noe av det jeg har drømt mest om de siste året, var å komme i kontakt med et forlag som kunne hjelpe meg med å gjøre boken bedre. Jeg fikk avslag etter avslag. Det er en klisje, men klisjer har vel alltid en kime avsannhet i seg. Aldri gi opp!
I mitt tilfelle valgte jeg å aldri tro på avslagene. (tro meg det var mange av dem!). Jeg ble skuffet og jeg tvilte selvfølgelig underveis på om jeg ville lykkes, men i bunn og grunn visste jeg at jeg kom til å gi ut boken. Jeg følte veldig sterkt at det lå noe i tiden som tilsa en slik bok.

Nå befinner jeg meg i en situasjon hvor alt som jeg drømte om med hensyn til boken nå tar form. Man kan selvfølgelig argumentere for at det er tilfeldigheter som gjør at jeg har kommet frem til en utgivelse, men man kan like gjerne si at det skyldes min intense fokusering på drømmen gjennom en årrekke på å få gitt ut en bok. Jeg tror derfor at alt vi drømmer kan bli virkelighet bare man tror hardt nok og er villig til å jobbe for det.

Uansett hva man måtte velge å tro mener jeg at følgende utsagn ikke kan bestrides:

"Pessimisten får muligens rett til slutt, men optimisten har det langt morsommere mens det holder på".

God helg!

U

onsdag 20. juni 2007

Mot verdens begynnelse

Hva skjedde egentlig den gangen universet ble til i Big Bang? Og hvorfor virker verden som den gjør? Fysikerne ved CERN – verdens største partikkelfysikklaboratorium – skal snart smelle av et slags Small Bang, for å finne ut hva som kan ha hendt da det hele startet.

Les artikkelen i forskning.no

Det kan være liv på Mars

For få år siden ble Mars beskrevet som en kald, død ørken. Men dette synet er blitt snudd opp ned etter at sondene Mars Global Surveyor i 1997 og Mars Odyssey i 2001 sendte bilder som indikerer at det en gang har vært vann på Mars, og at det fortsatt er is skjult under overflaten. Mye tyder på at det finnes vulkaner som kan være hjemsted for liv.

Se Illustrert Vitenskap

Et kosmisk ansvar

I en kronikk skriver Jostein Gaarder:

Vi har ikke lov til å gi fra oss en jordklode som er mindre verd enn den vi har fått leve på selv. Det er ikke bare et globalt ansvar å bevare livsmiljøet. Det er et kosmisk ansvar.

Hjerne, sjel og flaggermus

I vår kultur er det vanlig å skille mellom bevissthet (eller sjel) og legeme, men dette skillet utfordres av moderne nevrovitenskap.
Dette får forskere til å diskutere om vi vet hva det vil si å være en flaggermus - og om kristne mennesker har sjel.
Nevrobiologien skrider framover med stormskritt. Men hvordan skal nevrobiologiens resultater tolkes, og hva vil vitenskapen ha å si for vårt syn på oss selv - og på religion?
Les mer i forskning.no