onsdag 10. oktober 2012

Informasjon

Når vi sparker foten hardt borte i noe så kjennes det definitivt ikke ut som vi har truffet noe så abstrakt som informasjon. Men en voksende trend innen fysikk går på at verden fundamentalt sett kan sies å bestå av informasjon. Subatomiske partikler kan beskrives både som en bølge eller en partikkel men aldri begge tilstandene samtidig. Det betyr at et elektron (materie) eller et foton (energi) skifter mellom to tilstander, noe som kan representeres som en bit. En bit er den grunnleggende enheten for informasjon, vanligvis representert ved 0 og 1, sann og usann, av og på eller hvilken som helst annen kombinasjon av to gjensidige utelukkende tilstander. Ettersom både materie og energi består av elementærpartikler som skifter mellom to tilstander, så impliserer det at universet kan sies å bestå av bits. Hva vi kaller virkeligheten fremkommer derfor fundamentalt sett fra ja/nei spørsmål.

En annen måte vi ser at informasjon er helt grunnleggende fremkommer av dobbelt spalte eksperimenter som viser at utfallet av fysiske hendelser påvirkes av hvorvidt informasjon når vår bevissthet eller ikke. Selv om det ikke nødvendigvis er et bevis for at det er vår bevissthet som påvirker utfallet, viser eksperimentet at informasjon definerer og gir form til den fysiske verden.


Informasjon ligger også til grunn for vår opplevelse av å være bevissthet. Sansene våre formidler informasjon fra omverden som hjernen bruker til å rekonstruerer en mental modell av oss selv og verden vi lever i. Uten tilgang på innformasjon ville hjernen blitt sulteforet og selvreflekterende bevissthet ville ikke være mulig. Vi er imidlertid ikke kun passive mottakere av informasjon. Tanker og følelser er informasjon som hele tiden skapes i oss og som formidles tilbake til omgivelsene i form av kroppspråk og handlinger. Informasjon er derfor noe som hele tiden vekselvirker mellom helhet og del.


Hvis både bevissthet, materie, energi, rom og tid fundamental sett er informasjon, og informasjon defineres som et hvilket som helst mønster som påvirker dannelsen eller transformasjon av andre mønstre så indikerer dette at det finnes en vekselvirkning mellom de fem ulike aspektene ved virkeligheten. Det tilsier at fenomener som tanker, følelser, hendelser og materie som vi normalt betrakter som atskilt består av det samme og dermed også vekselvirker.

1 kommentar:

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.