onsdag 10. oktober 2007

Paradigme Skifte del 3

For å kunne oppnå et bærekraftig samfunn må vi altså inkorporere Yin tenkning i mye større grad. Det innebærer at vi må gjøre endringer som lar disse kvalitetene blomstre frem.
Først og fremst må vi reformere skolesystemet fordi dagens system har et altfor ensidig fokus.
Jeg mener at skolen burde hatt fag som moral, etikk, filosofi, naturvern/økologi og fredsforskning på dagsorden. Ikke bare som valgfag, eller som fag på ett klassetrinn, men fag på linje med norsk, engelsk og matte, noe som følger elever gjennom store deler av grunnskolen.

På universitets nivå og kanskje særlig innen økonomifag burde økologisk tenkning gjennomsyre den økonomiske undervisningen slik at morgendagens økonomer inkorporerer den type kostnads tenkning på lik linje med andre kostnader i deres analyser og beslutninger.

Et annet felt man bør fokusere på er å sette opp nye retningslinjer for reklame.
I dag finnes det retningslinjer med tanke på kjønnsdiskriminering, sex og at vi ikke skal påvirke barn men jeg tror ikke dette er godt nok.
I dagens samfunn har reklamen fått altfor stort spillerom til å påvirke oss som enkelt individer. Alle som en blir vi påvirket av reklamens forlokkende budskap om lykke dersom vi kjøper et bestemt produkt eller tjeneste.
Jeg tror at noe av dagens voldsomme overforbruk henger sammen med nettopp denne illusjonen som reklamen og til dels media skaper, det at man kan kjøpe seg til lykke.
Dette utrettelige budskapet gir seg utslag i voksende spiral av overforbruk som utarmer verdens begrensede ressurser, og en stadig økende andel av depresjoner i den vestlige verden. En økt Yin fokusering i samfunnet vil kunne hjelpe oss til å forstå og praktisere det faktum at veien til lykke ligger i et fokus på utvikling av det "indre" og ikke på det ytre slik media og reklamen ustanselig inprenter oss med.

Suma summarum tror jeg derfor at veien til en bedre fremtid finnes ved å dytte samfunnet litt bort fra det ensidige Yang fokuset og gjenskape balansen med et større innslag av Yin kvaliteter. Dette oppnår vi ved å institusjonalisere en økt fokus på indre verdier, forståelse av en selv og hvordan man som individ også må se seg selv som en del av en større enhet.

Det er viktig å understreke at denne endringen i tankemåte ikke innebærer at vi all skal bo og leve som munker. Vi skal for all del nyte livet og kunne kjøpe oss ting.
Slik jeg ser det innebærer det at vi må bli mer bevisstgjort i våre beslutningsprosesser og handlemønstre. Over tid vil denne økte bevisstgjøringen hjelpe oss til å ta bedre og riktigere beslutninger, både på individ nivå, men også for samfunnet og resten av verden. Det tror jeg er helt nødvendig dersom vi skal få en bærekraftig fremtid preget av mindre konflikter og lykkeligere enkelt individer.