fredag 28. september 2007

Paradigme Skifte del 2

De færreste kan vel si seg uenig i at det finnes en ubalanse i verden i dag. Forskjellen mellom fattig og rik øker, klimaet forandrer seg, mennesket utrydder stadig flere arter, 40% av jorsmonnet på planeten er ødelagt, psykiske lidelser er på sterk fremmarsj i vesten og listen bare fortsetter.

Hvor kommer så denne ubalansen fra? I grove trekk tror jeg at man kan forklare noe av det ved å se på de store linjene gjennom historien. I det siste har jeg lest en bok av en amerikansk filosof ved navn Ken Wilber, som har tenkt mye på dette.

Han deler opp historien i epoker som grovt sett kan beskrives som:

Den tiden vi var menneskeaper, biologisk sett like som nå men uten språk og kultur. (200 000-70 000 år f.kr)
Jegersamler kulturer (steinalder kulturer med fokus på shamanisme, 70 000-9000 f.kr)
Jordbrukssamfunnet (9000 f.kr-1700)
Industrisamfunnet (1700-1960)
Informasjonssamfunnet (1960-…..?
?.............

Nesten uten unntak har alle kulturer og samfunn på jorden vært mannsdominert, særlig i vesten. Dette mener Wilber henger sammen med vi som art beveget oss bort fra å være et jeger/samler folk til å begynne med jordbruk.
Før jordbrukssamfunnet var både kvinnene og mennene opptatt med å skaffe til veie føde og mye tyder på at det var kvinnene som brakte inn mest mat i form av frukt og bær o.l mens mennene ofte kunne komme tomhendt hjem fra jakt.
På det åndelige planet var mennesket knyttet mye nærmere naturen og særlig naturens fruktbarhet stod sentralt i menneskets verdensbilde. Det finnes en rekke eksempler på at før istiden var det kvinnens fruktbarhet som stod i sentrum for menneskets tilbedelse. En av de alle eldste kunstutformingene man kjenner til er en stein figur kalt Venus av Willendorf. Steinen er mellom 22-24 tusen år gammel og viser en særdeles formfull kvinne.

Forandringen fra et jeger/samler samfunn til et jordbrukssamfunn, førte til at fysisk styrke fikk en mye mer sentral rolle i vår evne til å fø oss. Arbeidet med å pløye jorden var hardt arbeid og kvinner hadde en større sjanse for å abortere, noe som førte til at dette naturlig nok ble en oppgave som ble forebeholdt mannen Dermed ble den mannens fysisk styrke høyt verdsatt fordi den innebar at mennesket fikk tilgang på matmengder som vi tidligere ikke hadde hatt.

Ettersom introduksjonen av jordbruk gjorde at vi kunne fø oss selv på en helt ny skala, fikk man også frigjort personer vekk fra matsanking til andre oppgaver som krigere, presteskap og andre spesialiserte roller. Dette gjorde at kulturer og avanserte samfunn vokste raskt frem. Mannens opphøyde rolle ble forsterket gjennom de nye samfunnsstrukturene som vokste frem.
Ettersom det ikke fantes noen lover og regler utover det kongen eller stammehøvdingen satte, var det naturligvis en rekke konflikter mellom ulike samfunn. Mannens fysiske styrke var i så måte helt sentral i samfunnets evne til å forsvare seg eller angripe andre.

På det åndelige planet vendte samfunnet med presteskapet i fronten seg bort fra å tilbe det kvinnelige til å tilbe det mannelige.
I alle de gamle mytologiene var det alltid en mann som var den øverste, Odin, Zevs, Jupiter og etter hvert fikk vi jødedommen, kristendom, Islam som alle tilba "Herren".
Helt opptil ganske nylig i historien ble kvinner i vesten brent på bålet som hekser dersom de uttrykte seg selv og det kvinnelige (Yin). Selv i dag blir kvinner steinet til døde i enkelte muslimske land kun fordi de er kvinner og ikke en mann.
Historien viser altså klart at mennesket har satt mannen i sentrum og dermed og også de stereotypiske mannlige egenskapene.

I Østen finner vi konseptet om Yin-Yang symbolet.
I henhold til taoist filosofi sier man at mannen domineres av Yang egenskaper, dvs den sorte delen av Ying/Yang symbolet.
Økonom og tidligere valutta spekulant Bernard Lietar skriver i boken ”The Future of Money” om noen av egenskapene ved Yang symbolet som han mener er en direkte årsak til at vi har organisert samfunnet slik vi har gjort. Disse egenskapene har formet vår kultur, og dermed hvordan vi i grove trekk oppfatter og tolker verden.

Lietar trekker frem følgende Yang kvaliteter:


En opphøyet og fjern Gud (Kristendom, Jødedom og Islam)
Et drivende ønske om å etablere sikkerhet
Konsentrert makt (konge, statsmininister, sjef)
Hierarki
Konkurranse
Rasjonalitet, analytisk
Logisk, lineært
Årsak virkning
Man kan forstå alt ved å forstå delene av et system
Større er bedre
Teknologi dominerer

Disse egenskapene har særlig vestlig kultur fokusert på i flere tusen år, og det har bidratt til at vi har fått det samfunnet vi har i dag med alle de fantastiske og ikke fullt så fantastiske egenskapene vi ser rundt oss.
Min påstand er at de dårlige egenskapene ved samfunnet vårt skyldes det ensidige fokus på Yang kvaliteter. Det har ført til at verden er i en ubalanse politisk, økonomisk, økologisk og spirituelt. Dersom vi fortsetter i det sporet vi er på nå, vil vi før eller siden sage av grenen vi sitter på. Vi kan ikke fortsette å behandle jordens ressurser som om de var grenseløse.
Dersom vi skal ha en verden som kan huse oss også i fremtiden, må vi som kultur og enkelmennesker begynne å skjerpe oss og aktivt oppsøke og utfolde Yin kvaliteter.

Bernard Lietar ramser opp følgende Yin kvaliteter:

Gud finnes i alle ting
Evnen til å leve med usikkerhet
Gjensidig tillit
Likhet
Samarbeid
Intuisjon, empati
Paradoks, ikke lineær
Synkronisering
Helheten forklarer enkelt delen
Lite er vakkert
Mellommenneskelige egenskaper dominerer

Det er viktig å merke seg at det er overhodet ikke noe galt med Yang kvaliteter. De har gitt oss opplysningstiden som frigjorde oss fra religiøse dogmer, vitenskap, demokrati, slutt på slaveri, prinsippet om individets frihet og verdi. Kort sagt store deler av det som fungerer som grunnmur for et moderne samfunn.
Dette er svært positivt og vi skal selvsagt ikke slutte å fokusere Yang kvaliteter. De må utvikles ytterligere.
Men, som alt annet i universet, må man alltid bestrebe etter å finne harmoni med helheten.
Et ensidig fokus på Yang kvaliteter er ikke godt nok for å opprettholde en bærekraftig sivilisasjon. Vi er nødt til å begynne å fokusere på Yin kvaliteter slik at vi kan gjenvinne balansen.

Fullstendig likevekt er selvfølgelig umulig men dersom alle som en etterstreber denne balansen på en daglig basis, vil man i mye større grad leve i harmoni med universet og dermed også seg selv.
Et slikt fokus er veien til lykke for både oss som enkelt individer og kultur, men også som planet.

God Helg!

onsdag 19. september 2007

Paradigme Skifte 1

Litt av hensikten med boken har vært å forsøke åpne opp øynene både for meg selv og andre til hvor ufattelig vakker vår verden er. Den er rett og slett magisk!
Vi er universet som begynner å bli klar over vår egen eksistens, vår egen praktfullhet og grenseløshet.
Problemet er at samtidig som stadige flere begynner å innse dette, at alt henger sammen i en eneste stor levende enhet, er at vi samtidig er i ferd med å undergrave vår egen eksistens.
Det er ingen overdrivelse og si at vi nå befinner oss i en situasjon hvor vi bokstavelig talt har satt "bilen" på autopilot og gasspedalen i bånn i retning av et stup som ingen kjenner dybden av.
Et enstemmig klimapanel Panel fra FN bestående av mer enn 2000 av verdens fremste forskere sier vi har et vindu på omtrent 10 år før skadene forbundet med global oppvarming og forurensing får katastrofale følger!
Tiden for debatt om problemet er reelt eller ikke er over.

Vi har som sivilisasjon to valg: Bli bærekraftig eller ikke.

Alle som en må begynne å ta mer ansvar.
Vi som forbrukere må ta mer ansvar for vårt forbruk både med tanke på kvalitet og kvantitet og ikke minst må politikere tørre å ta de tøffe beslutningene som må taes i årene fremover.
Politikerne våre må sette opp rammeverk som gjennom lover og regler sørger for at bedrifter tvinges til å tenke økologisk i produksjonen av varer og tjenester. Vi må inkorporere kostnadene ved å forurense ( CO2 avgifter) både på industrielt og individuelt nivå i alle mulige økonomiske transaksjoner. Det må rett og slett begynne lønne seg så det monner å forurense mindre.
I tillegg til må vi og sørge for at det finnes incentiver i form av profittmuligheter på avfallshåndtering og resirkulering.
Bare hvis vi gjennomfører dette kan vi håpe på å kunne overlevere en verden som våre barnebarn og deres barnebarn også kan glede seg over.
Vi må derfor streve etter å få et økonomisk system som fungerer mer som en økologi. Vi må forsøke å etterligne naturen. I naturen går ingenting til spille. Alt inngår i en stor levende enhet, Gaia. Gaia er magisk! La oss begynne å ta bedre vare på henne.